تعبير خواب جشن عروسي

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


 

صحيح ترين و کامل ترين تعبير خواب عروس


ديدن عروسي به تعبير معبرين اسلامي و کهن در خواب به هيج وجه مناسب نبوده و در برخي مواقع مي‌تواند نشانه‌‌اي از مرگ بيننده خواب را به همراه داشته باشد. البته معبرين غربي به دليل تفاوت در ديدگاه‌ها و سمبل‌ها در مراسم عروسي تعابيري متفاوت با معبرين اسلامي بيان مي‌کنند.


تعبير خواب عروسابن سيرين گويد: اگر درخواب بيند که عروسي خواست اما او را نديد و نامش ندانست، دليل که زود بميرد. اگر بيند که عروس به خانه آورد و با وي بخفت، دليل بزرگي بود.ابراهيم کرماني گويد: اگر درخواب عروسي را با چنگ و ناي بيند، دليل مصيبت است.جابرمغربي گويد: اگر زني بيند که عروس شده او را پيش شوهر مي‌بردند، دليل است که آخر او باشد.


تعبير خواب عروس شدن دخترآنلي بيتون: • اگر دختري خواب ببيند عروس شده است، نشانه آن است که بزودي ارثي به او مي‌رسد.

 • اگر دختري خواب ببيند از آراستن عروسي خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهاي او برآورده خواهد شد.

 • اگر دختري خواب ببيند عروس شده است و غمگين و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.

مطالب مرتبطآهنگ هاي شاد عروسي
 • در ما بين تعبير خواب هاي عروسي که ميخوانيد يه پيشنهاد ويژه براي شما عروس خانم هاي گل و خوشگل داريم • اگر به دنبال پکيج کاملي از ترانه هاي شاد عروسي با گويش هاي مختلف هستيد • اگر به دنبال ترانه هايي ويژه رقص در عروسي هستيد شادترين ترانه هاي عروسي خدمت شما • اگر به دنبال پکيج کاملي از ترانه هاي ارکستي شاد هستيد گلچين بهترين ارکست هاي شاد تقديم به شما
تعبير خواب بوسيدن عروسآنلي بيتون مي‌گويد: • اگر در خواب عروسي را ببوسيد، علامت آن است که با دوستان خود آشتي مي‌کنيد.

 • اگر در خواب عروس، ديگران را ببوسد، علامت آن است که دوستاني فراوان خواهيد يافت.

 • اگر در خواب عروسي شما را ببوسد، علامت آن است که نامزد شما ثروت کلاني به ارث خواهد برد.

 • اگر در خواب عروسي نگران و ناراحت را ببوسيد، نشانه آن است که از موفقيت خود و دوستانتان خوشنود مي‌شويد.

تعبير خواب عروسيمنوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن عروسي در خواب‌ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصيبت. تنها يک مورد بد نيست که عروس را به نام و مشخصات بشناسيد تازه در اين مورد هم ترديد فراوان وجود دارد و شرايطي است که توضيح آن وقت مي‌گيرد و بيشتر ايجاد ترديد مي‌کند. اگر کسي در خواب ببيند که داماد شده و نداند عروس کيست و چه ناميده مي‌شود به هيچ وجه خوب نيست چون معبران نوشته‌اند پايان عمر چنين کسي نزديک است. زن نيز اگر چنين خوابي ببيند و نداند داماد کيست و چه کسي شوهر کرده حکم همين است.آنلي بيتون مي‌گويد: اگر خواب ببينيد در جشن عروسي شرکت کرده‌ايد، علامت آن است که به زودي در موقعيتي مطلوب قرار خواهيد گرفت، و نوميدي و تلخي‌هاي زندگي از شما فاصله خواهند گرفت.تعبير خواب ازدواج کردنآنلي بيتون:


 • اگر دختري خواب ببيند بايد پنهان از چشم ديگران با مردي عروسي کند، علامت آن است که به وقايعي تلخ مواجه خواهد گشت.

 • اگر دختري خواب ببيند با مردي ثروتمند ازدواج مي‌کند، علامت آن است که مقامي برتر از مقام اطرافيان خود به دست مي‌آورد و به آرزوها و خواسته‌هاي خود دست مي‌يابد.

 • اگر دختري خواب ببيند نامزدش با زن ديگري ازدواج مي‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌هاي خود عمل خواهد کرد.

 • اگر دختري خواب ببيند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکي ندارد، نشانه آن است که حوادثي نامطلوب، خوشي‌هاي او را پايمال مي‌کند.

 • اگر کسي خواب ببيند با ديگري پيمان ازدواج مي‌بندد، نشانه غم انگيزي است زيرا تنها يک معجزه مي‌تواند او را از مرگ نجات بدهد.

 • اگر دختري خواب ببيند در جشن ازدواج خود کسي را با لباس عزا مي‌بيند، علامت آن است که زندگي شويي او همواره با دعوا و ناراحتي همراه خواهد بود • منبع


 • ãäÈÚ

  مشخصات

  تبلیغات

  محل تبلیغات شما
  محل تبلیغات شما
  عکس آقای خامنه ای

  آخرین جستجو ها